بازدید از آتش خاموش پارس

بازدید از آتش خاموش پارس

بازدید اتحادیه از آتش خاموش پارس و دریافت تقدیرنامه